Conversations - Call and Response - Starters

From Me Pare Whanau
Jump to: navigation, search

about te reo

  • te reo is one of the official languages of new zealand
  • ncea = national certificate in educational achievement (new zealand)
  • nzqa = new zealand qualification authority
  • level 1 = year 10 (circa 15 yr old learners)
  • level 2 = year 11 (circa 16 yr old learners)
  • level 3 = year 11 (circa 17 yr old learners)
  • for details on te reo maori ncea achievement standards [goto nzqa.govt.nz]


te reo greetings (18 sets of 12 terms or phrases)

id_no te reo english context set_no
1 kōrerorero tīmata conversation starters 1
2 ā rātou their (3+) – multiple things 1
3 ā tāua your (2) – multiple things 1
4 āe yes 1
5 āe āku yes … my 1
6 āe āku hine yes … my young women 1
7 āe āku moko yes … my grandchildren 1
8 āe āku taitamariki yes … my teenagers 1
9 āe āku tama yes … my boys (young men) 1
10 āe āku tamariki yes … my children 1
11 āe homai tāu pātai yes, give me your question 1
12 āe kīia mai yes, tell me 1
13 āe kīia mai ā rātou pātai yes, tell me their questions 2
14 āe kīia mai ā rāua pātai yes, tell me their questions 2
15 āe kīia mai tā rātou pātai yes, tell me their question 2
16 āe kīia mai tā rāua pātai yes, tell me their question 2
17 āe kōrero mai yes, speak to me 2
18 āe kōrerotia mai tāu pātai yes, tell me your question 2
19 āe ōku yes … my 2
20 āe ōku hika yes … my friends 2
21 āe ōku hoa yes … my friends 2
22 āe ōku mara yes … my friends 2
23 āe ōku mātua yes … my parents 2
24 āe pātai mai yes, question me 2
25 āe rā of course 3
26 āe rā tukuna mai of course, give it to me 3
27 āe rā whākina mai of course, share it with me 3
28 āe tāku yes … my 3
29 āe tāku hine yes … my young woman 3
30 āe tāku moko yes … my grandchild 3
31 āe tāku tama yes … my son 3
32 āe tāku tāne yes … my man, husband 3
33 āe tāku whāereere yes … my wife 3
34 āe tiria mai yes, share it with me 3
35 āe tiria mai tāu pātai yes, share your question with me 3
36 āe tōku yes … my 3
37 āe tōku hika yes … my friend 4
38 āe tōku hoa yes … my friend 4
39 āe tōku kare yes … my sweetheart 4
40 āe tōku koro yes … my granddad 4
41 āe tōku kui yes … my grandmother 4
42 āe tōku māmā yes … my mother 4
43 āe tōku matua yes … my father 4
44 āe tōku matua kēkē yes … my uncle 4
45 āe tōku whaea yes … my mother 4
46 āe tōku whaea kēkē yes … my aunty 4
47 āe tukuna mai ā tātou pātai yes, give me their questions 4
48 āe tukuna mai ā tāua pātai yes, give me your questions 4
49 āe tukuna mai āna pātai yes, give me his questions 5
50 āe tukuna mai anō yes, give it to me again 5
51 āe tukuna mai āu pātai yes, give me your questions 5
52 āe tukuna mai tā tātou pātai yes, give me their question 5
53 āe tukuna mai tā tāua pātai yes, give me your question 5
54 āe tukuna mai tāna pātai yes, give me his question 5
55 āe tukuna mai tāu pātai yes, give me your question 5
56 āe whakamāramatia mai yes, explain it to me 5
57 āku my (plural) 5
58 anō again 5
59 e particle 5
60 e aha ana tāu i kī ai what you’re saying is that …? 5
61 e hika he tono tāna friend … she has a request 6
62 e hine miss 6
63 e hoa friend 6
64 e kō hey … babe, darling – young girl 6
65 e koro hey … granddad – middle aged man (taitokerau) 6
66 e koro ...he tono tāku granddad … i have a request 6
67 e kui he tono tāna grandma … he has a request 6
68 e mā ko tāku tono mother … my request is 6
69 e mara friend (northern districts) 6
70 e mara mā friends (northern districts) 6
71 e ono tamariki six children 6
72 e pā he pātai tā tāua dad … we (2 people) have a question 6
73 e rima taitamariki five teenagers 7
74 e rua two 7
75 e rua ipo two sweethearts 7
76 e rua kui two woman 7
77 e rua mā two mothers 7
78 e rua mātua two parents 7
79 e rua moko two grandchildren 7
80 e rua whaea two mothers 7
81 e te ipo he pātai tāku sweetheart … i have a question 7
82 e toru three 7
83 e toru mara three friends 7
84 e whā tāne four young men 7
85 e whae he pātai tāna mother … he has a question 8
86 ei hey 8
87 ei āniwaniwa hey … āniwaniwa 8
88 ei e ani hey … ann 8
89 ei e ani kōrua ko āniwaniwa hey … ann and āniwaniwa 8
90 ei e ani koutou ko āniwaniwa, ko rere hey … ann, āniwaniwa and rere 8
91 ei e hika hey … friend (eastern regions) 8
92 ei e hika mā hey … friends (eastern regions) 8
93 ei e hine mā hey … young women 8
94 ei e hoa mā friends 8
95 ei e kare hey … dear 8
96 ei e koro mā hey … old men 8
97 ei e mā hey … mother 9
98 ei e moko mā hey … grandchildren 9
99 ei e noti hey … mō te kōtiro (ncea list) 9
100 ei e pita hey …peter 9
101 ei e pita kōrua ko hirini hey …peter and sydney 9
102 ei e pita kōtou ko ānaru, ko hirini hey …peter, andrew and peter 9
103 ei e tama hey … son 9
104 ei e tama mā hey … (my special) young men 9
105 ei e tāne mā hey … young men 9
106 ei e te tāne hey … man, husband 9
107 ei hirini hey …sydney 9
108 ei taitamariki mā hey … teenagers 9
109 ei tamariki mā hey … all children 10
110 ei tamariki tāne hey … boys 10
111 ei tāne mā hey …young men 10
112 ētahi some 10
113 ētahi hine some young girls 10
114 ētahi hoa some friends 10
115 ētahi koro some middle aged men 10
116 ētahi pātai tā māua we (2 people) have some questions 10
117 ētahi pātai tāku i have some questions 10
118 ētahi pātai tāna he/she has some questions 10
119 hāwini he tono āno tāku waiter… i have another order please 10
120 hāwini he tono tāku waiter… i have an order 10
121 he aha what? 11
122 he aha anō what did you say? 11
123 he aha tāu e kōrero ai what do you mean? 11
124 he hika a friend 11
125 he kara a granddad 11
126 he kō a young woman 11
127 he māmā a mum 11
128 he mamae tāku i have an ache 11
129 he mānatunatu tāku i have a concern 11
130 he mātakitaki tāku i have an observation 11
131 he matua kēkē an uncle 11
132 he pā a male teacher 11
133 he pātai tā mātou we (3+ people) have a question 12
134 he pātai tā māua we (2 people) have a question 12
135 he pātai tāku i have a question 12
136 he pātai tāna he/she has a question 12
137 he raruraru tāku i have a problem 12
138 he take (inoi) tāku ki a koe i have something to ask you 12
139 he te tāne a husband 12
140 he tono koa tāku i have an order 12
141 he tono koa tāna she has an order 12
142 he tono tā tātou we (3+ people) have a request 12
143 he tono tā tāua we (2 people) have a request 12
144 he tono tāku i have a request 12
145 he tono tāna he has a request 13
146 he waitara tāku i have a dream 13
147 he whae a madam 13
148 he whāereere a wife 13
149 he whakaaro tāku i have a suggestion 13
150 cooee 13
151 hū e ipo cooee … sweetheart 13
152 hū e moko cooee… grandchild 13
153 inā see here 13
154 inā he pātai tāku see here…i have a question 13
155 ka taea pea e koe te āwhina mai could you help me? 13
156 kāore au i te mārama i don't understand 13
157 kare dear 14
158 ko koe you 14
159 ko tā rātou pātai their (3 + people) question is 14
160 ko tā rātou tono their (3 + people) request is 14
161 ko tā rāua pātai their (2 people) question is 14
162 ko tā rāua tono their (2 people) request is 14
163 ko tāku pātai my question is 14
164 ko tāku tono my request is 14
165 ko tāna pātai his/her question is 14
166 ko tāna tono her request is 14
167 kōrua ko you (2) and 14
168 kotahi one 14
169 kotahi matua one father 15
170 kotahi noti one girl 15
171 kotahi pāpā one father 15
172 kotahi tama one son 15
173 koutou ko you (3) and 15
174 more than one 15
175 matua ko tāna tono father … his request is 15
176 ōku my (plural) 15
177 tā rāua their (2) – one thing 15
178 tā tāua your (2) – one thing 15
179 taihoa ake, nā wait, now 15
180 taihoa ake, nā, kīia mai wait, now, tell me 15
181 tāku my 16
182 tēnā now 16
183 tēnā he pātai tāku now…i have a question 16
184 tēnā he whāinga tāku now, i have an objective 16
185 tēnā ko tāna tono now…his request is 16
186 tēnā koa excuse me, i beg your pardon 16
187 tēnā koa e kara excuse me…kaumatua (taitokerau) 16
188 tēnā koa e kui excuse me … old woman 16
189 tēnā koa e pā excuse me…sir - male teacher 16
190 tēnā koa e te tau excuse me … sweetheart 16
191 tēnā koa e whae excuse me … madam 16
192 tēnā koa matua kēkē excuse me … uncle 16
193 tēnā koa te pāpā excuse me … male (old enough to be your dad) 17
194 tēnā koa whaea excuse me … mother 17
195 tēnā koa whaea kēkē excuse me … aunty 17
196 tēnā tiria mai anō now, share it with me again 17
197 tēnā tukuna mai anō now, give it to me again 17
198 tēnā, kīia mai anō now, tell me again 17
199 tēnā, kōrero mai anō now, speak to me again 17
200 tōku my 17
201 whaea kēkē aunty 17
202 17
203 17
204 17
205 18
206 18
207 18
208 18
209 18
210 18
211 18
212 18
213 18
214 18
215 18
216 18